T.C.
GÜROYMAK KAYMAKAMLIĞI
Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı
 
Formun Üstü
 
İHALE İLAN METNİ
 
GÜROYMAK DEĞİRMENKÖY İÇMESUYU HATTI İÇİN GEÇMELİ MUFLU PVC BORU ALIM İŞİ.
 
 
GÜROYMAK KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI  
 
Bitlis İli Güroymak Değirmenköy İçmesuyu Hattı için Geçmeli Muflu PVC Boru alım işi.
 . Köylere hizmet Götürme Birliği ihale yönetmeliğinin 18. maddesinin 1. Bendi uyarınca Açık ihale Usulü ile ihale edilecektir.
 
Not: Köylere hizmet Götürme birliği tüzüğünün 27. maddesi gereği 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.  İhale İşleri Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğine göre yapılır.
 
  1. İdarenin
 
 
     a ) Adresi
:
Muş Yolu Üzeri Kat: 2 Güroymak Kaymakamlığı  
 
 
     b ) Telefon ve Faks Numarası
:
434 5112497 - 434 5112497
 
 
     c ) Elektronik Posta Adresi
:
guroymakkhgb@ hotmail.com.tr
 
 
     ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)
:
guroymakkhgb@ hotmail.com.tr
 
 
 
 
2. İhale konusu yapım işinin
 
 
   a ) Niteliği, Türü ve Mikta
ı
:
 3.000. Mt. 150 mm. 10.Atu. PVC Boru alım işi
 
 
   b ) Yapılacağı Yer
:
 Güroymak Değirmenköy
 
 
   c ) İşe Başlama Tarihi
:
 Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 (BEŞ) gün içinde  yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
 
 
   ç ) İşin Süresi
:
 Yer tesliminden itibaren 30 (OTÜZ) takvim günüdür.
 
 
3. İhalenin
 
   a ) Yapılacağı Yer
:
 : GÜROYMAK KAYMAKAMLIĞI  2.KAT TOPLANTI VE        İHALE SALONU
 
   b ) Tarihi ve Saat
 
:
 : 12.06.2018- 14:00
 
 
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5.
4.1.6. Teklifler Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 28’ci Maddesi uygulanacaktır.
4.1.7
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
4-4- İş Deneyim Belgesi istenmiyor.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100.00 TRY (Türk Lirası)
karşılığı GÜROYMAK KAYMAKAMLIĞI KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI MUHASEBESİ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar GÜROYMAK KAYMAKAMLIĞI KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilir. 
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (OTÜZ) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. İdare verilen teklifleri uygun görüp görmemekte ve ihale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
14. İhale yetkilisi ihaleyi onaylayıp onaylamamakta serbesttir. İhale yetkilisince karar iptal edilirse ihale hükümsüz sayılır.
Güroymak Kaymakamlığı Köylere hizmet Götürme Birliği Başkanlığınca duyurulur.
 
                                                                                
                                                                                     Ufuk Özen ALİBEYOĞLU
                                                                                                 Kaymakam
                                                                                                 Birlik Başkanı